Loading

Doroczna narada VI Komisji Komitetu Organizacji Współpracy Kolei

"Trakcja i Wagony" Nr.8/1982

 

UKD:061.23.656.2.OS2D]:[061.3:629.44]"1982"

 

W dniach od 21 do 24 kwietnia 1982 roku w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii odbyła się doroczna narada VI Komisji Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) zajmującej się problematyką wagonów kolejowych oraz skrajni taboru i budowli. W naradzie brali udział rzeczoznawcy kolei BDŻ, MAV, DR, KŻD (Chiny), FK (Kuba), PKP, CFR, SŻD, CSD, a także Komitetu OSŻD.
Obrady odbywały się w trzech podkomisjach, a mianowicie: I podkomisji do spraw unifikacji i standaryzacji wagonów, ich zespołów konstrukcyjnych i części; II podkomisji do spraw skrajni taboru i skrajni budowli oraz III podkomisji do zagadnień związanych z opracowaniem i wdrożeniem do eksploatacji sprzęgu samoczynnego.
W I podkomisji rozpatrzono następujące zagadnienia:
? pierwszą redakcję projektu "Metodyka i zalecenia dla przeliczania ciężaru hamującego (obowiązującego na kolejach o szerokości toru 1435 mm) na efektywność hamowania (obowiązującą na kolejach o szerokości 1520 mm) i odwrotnie; w wyniku dyskusji postanowiono, że BDŻ (jako kolej kierująca w opracowaniu tego tematu) opracują na podstawie zgłoszonych uwag trzecią redakcję omawianego projektu;
? informację DR o wynikach aktualizacji karty OSŻD R-542 "Wymiary klocków hamulcowych", z uwzględnieniem projektu standardu RWPG oraz zmian wprowadzonych w kartach UIC 541-1 i 542; ustalono, że projekt nowej karty OSŻD R-542 będzie uzgodniony na posiedzeniu grupy rzeczoznawców VI Komisji OSŻD jesienią 1982 roku;
? informację MAV o wynikach aktualizacji karty OSŻD R-541 "Procent nacisku hamulcowego przy żeliwnych klookach hamulcowych"; ustalono, że ostateczna wersja projektu zaktualizowanego tekstu karty będzie uzgodniona na posiedzeniu grupy rzeczoznawców VI Komisji OSŻD jesienią 1982 roku;
? informację BDŻ o opracowaniu projektu zaleceń "Zasady obliczeń hamulcowych dla kolei o szerokości toru 1435 mm"; stwierdzono, że prace przebiegają zgodnie z kartą programową; zakończenie tematu przewiduje się w 1983 roku;
? informację BDŻ o opracowaniu projektu zaleceń "Tablice hamulcowe przy ustawieniu sygnałów w odległości większej od 1000 m"; stwierdzono, że prace przebiegają zgodnie z kartą programową; zakończenie tematu przewiduje się w 1983 roku;
? drugą redakcję projektu zaleceń "Obliczenia parametrów hamulcowych układów pasażerskich wagonów, mających szybkie, względnie szybkie i samoczynne regulatory siły hamującej"; w wyniku dyskusji, podczas której zostało zgłoszonych wiele uwag ustalono, że BDŻ opracują trzecią redakcję omawianego projektu zaleceń, która będzie przedstawiona do rozpatrzenia i uzgodnienia na posiedzeniu grupy rzeczoznawców VI Komisji OSŻD jesienią 1982 roku;
? przebieg uzgadniania w ramach IV Komisji Komitetu OSŻD projektu zaleceń przeprowadzanych prób hamulcowych przyjmowanego i przekazywanego taboru kolejowego na stacjach granicznych, opracowanego w ramach prac prowadzonych w VI Komisji Komitetu OSŻD; uwzględniając fakt, że w czasie uzgadniania omawianego projektu zostały zgłoszone dodatkowe uwagi i życzenia zainteresowanych kolei, uznano za celowe ponownie rozpatrzyć i uzgodnić ostateczny tekst projektu zaleceń podczas narady rzeczoznawców VI Komisji Komitetu OSŻD jesienią 1982 roku;
? programy aktualizacji niżej podanych kart OSŻD, które po rozpatrzeniu zatwierdzono, tj.:
a) 0-541 "O zastosowaniu standardu dla żeliwa do klocków hamulcowych" ' (kierująca kolej w o-pracowaniu tematu - DR),
b) 0-512 "Unifikacja zestawów kołowych, przewidzianych do międzynarodowej komunikacji zgodnie z warunkami SMPS/SMGS" (kierująca kolej w opracowaniu tematu - SŻD),
c) R-501/1 "Parametry i zasadnicze wymagania dla wagonów towarowych kursujących z dużymi prędkościami" (kierująca kolej w opracowaniu tematu - DR),
d) 0-514 i 0514/1 "Unifikacja łożysk osi i łożysk tocznych" (kierująca kolej w opracowaniu tematu - SŻD),
e) 0-578 "Techniczne warunki dla projektowania zunifikowanych wózków dwuosiowych wagonów towarowych" (kierująca kolej w opracowaniu tematu - PKP);
? programy opracowania projektów nowych zaleceń, które po rozpatrzeniu zatwierdzono, tj.:
a) zalecenia dotyczące zabezpieczających uziemień metalowych części wagonów osobowych i towarowych (kierująca kolej w opracowaniu tematu - MAV),
b) zalecenia dotyczące wymagań, jakim powinny odpowiadać pojazdy szynowe w zakresie ich oddziaływania na elektryczne obwody torowe (kierująca kolej w opracowaniu tematu - MAV),
c) zalecenia dotyczące niezawodności łożysk tocznych zestawów kołowych (kierująca kolej w opracowaniu tematu - SŻD);
? ostateczną redakcję projektu zaleceń dotyczących podstawowych parametrów i wymagań technicznych dla urządzeń napełniania i opróżnienia wagonów cystern; po dyskusji projekt został uzgodniony i postanowiono przedstawić go do zatwierdzenia przez Komitet OSŻD, a po zatwierdzeniu wydać go w formie karty OSŻD w charakterze obowiązująco-zaleceniowym;
? informację DR o opracowaniu projektu zaleceń "Zunifikowany wagon pasażerski typu B z miejscami do siedzenia i bagażu, z pomieszczeniem służbowym i przedziałem dla pasażerów z wózkami inwalidzkimi"; opracowany projekt został przekazany do uzgodnienia przez IV Komisję OSŻD (zajmującą się zagadnieniami eksploatacji) i stałą grupę rzeczoznawców OSŻD z zakresu medycyny;
? informację poszczególnych zarządów kolejowych o wykorzystaniu wyników międzynarodowego Sympozjum "Interwag-80" nt:
a) kierunków modernizacji i zmian struktury parku wagonowego (wagonów osobowych i towarowych), zabezpieczających przewozy pasażerów oraz ładunków w wielkościach i warunkach przewidzianych planem perspektywicznym w latach 1985-1990, a także dalszych,
b) zastosowania wyposażenia wynikającego ? nowoczesnych technologii utrzymania i nap awy wagonów osobowych oraz towarowych, z u-względnieniem wyboru oprzyrządowania, które należałoby zunifikować i zalecać kolejom do zastosowania. W dyskusji podkreślano celowość wydania przez PKP w postaci książki wszystkich referatów wygłoszonych na sympozjum, są one wykorzystane przez pracowników służby wagonowej PKP; w wyniku dyskusji uznano za celowe przeprowadzanie okresowej wymiany informacji o nowych osiągnięciach w zakresie budowy i eksploatacji wagonów, a także zorganizowanie wystawy oprzyrządowania stosowanego do utrzymania (eksploatacji i napraw) wagonów;
? informację SŻD o wynikach opracowania projektu "Podstawowe parametry i techniczne wymagania dla zunifikowanego wagonu sypialnego typu A+B przystosowanego do eksploatacji na torach o szerokości 1520 mm i 1435 mm;
? propozycję zainteresowanych kolei podjęcia opracowania, w ramach VI Komisji OSŻD, następujących tematów:
a) "Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia stanowisk do naprawy wagonów osobowych i towarowych",
b) "Wymagania techniczne dla projektowania współczesnych urządzeń ogrzewania i oświetlenia taboru kolejowego",
c) "Nowoczesne metody czyszczenia wagonów osobowych"
- mechanizacja czyszczenia wnętrz wagonów,
- technologia chemicznego czyszczenia wagonów,
d) opracowanie wymagań technicznych dla maszyn, mechanizmów i oprzyrządowania, wykorzystywanych podczas wykonywania prac załadunkowych oraz rozładunkowych, w celu zabezpieczenia wagonów towarowych przed uszkodzeniami,
e) uzupełniające wymagania techniczne, gwarantujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe wagonów osobowych i towarowych.
W II podkomisji, zajmującej się problematyką skrajni taboru i skrajni budowli, rozpatrzono:
? informację o przeprowadzonych pracach w zakresie zmiany warunków przejazdu taboru kolejowego, z punktu widzenia skrajni taboru i budowli oraz dopuszczalnych nacisków osi na szyny, a także nacisków na tor;
? program przepracowania karty OSŻD O + R 500 "Skrajnie budowli i taboru" (program po dyskusji został zatwierdzony; termin zakończenia tematu ustalono na 1985 rok);
? program przepracowania opracowania "Jednolite wytyczne zastosowania skrajni budowli 1-SM na kolejach - członkach OSŻD o szerokości toru 1435 mm" (program po dyskusji został zatw er-izony; termin zakończenia tematu ustalono na 1985 rok);
? propozycje dokładniejszego określenia norm dodatkowych przestrzeni skrajni budowli podczas przechodzenia z prostych odcinków toru w łuki,
które należałoby uwzględnić podczas przepracowywania karty OSŻD O + R 500 i opracowania "Jednolite wytyczne zastosowania skrajni budowli 1-SM";
? propozycje grupy rzeczoznawców co do wymiarów zwiększonej skrajni budowli 1-SM, niezbędnych dla dopuszczenia do przejazdu taboru kolejowego o wymiarach określonych zwiększoną skrajnią UIC-C1; po dyskusji ustalono, że proponowane wymiary mogą być podstawą do ewentualnych wspólnych opracowań w tym zakresie w ramach OSŻD/ /UIC;
? projekt 3 pierwszych rozdziałów "Przepisów przewozów ciężkich i. niegabarytowych ładunków w komunikacji międzynarodowej na liniach kolei -członków OSŻD o szerokości toru 1435 mm i 1520 mm"; po dyskusji omawiane rozdziały wstępnie przyjęto. III podkomisja do spraw opracowania i wdrożenia sprzęgu samoczynnego rozpatrzyła i przyjęła:
? drugie wydanie karty OSŻD O + R 522/4 "Techniczne warunki, którym powinien odpowiadać sprzęg samoczynny na kolejach - członkach OSŻD i na kolejach - członkach UIC, dla zabezpieczenia współdziałania sprzęgów samoczynnych"; trzecie wydanie karty OSŻD O + R 228/1 "Techniczne warunki, którym powinny odpowiadać amortyzatory sprzęgu samoczynnego wagonów towarowych na kolejach - członkach OSŻD i kolejach - członkach UIC".

Piotr Lemieszczuk Jerzy Wojtowicz