Loading

Ekonomiczne zużycie paliw płynnych i energii elektrycznej

"Trakcja i Wagony" Nr.1/1981

W dniach 23 i 24 października 1980 roku odbyła się w Sofii (Bułgaria) konferencja na temat „Ekonomiczne zużycie paliw płynnych i energii elektrycznej". Organizatorem konferencji był Związek Naukowo--Techniczny Bułgarii — Związek Transportu, czyli odpowiednik naszego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Obok licznych uczestników bułgarskich w konferencji wzięły udział delegacje zagraniczne: radziecka, węgierska i polska. Konferencja dotyczyła zagadnień zużycia paliw i energii w transporcie kolejowym, samochodowym, żegludze i lotnictwie cywilnym. Wygłoszono ogółem 35 referatów, w tym 30 bułgarskich, 2 radzieckie, 1 węgierski i 2 polskie (St. Bolewski — z dziedziny kolejnictwa i W. Woś — z dziedziny transportu samochodowego).
Na konferencji panowała w zasadzie zgodność poglądów co do kierunków działania dla zmniejszenia i racjonalizacji zużycia energii oraz paliw w transporcie. Uznano duże znaczenie kolei jako najbardziej efektywnego energetycznie rodzaju transportu. Dalsza racjonalizacja zużycia energii i paliw w kolejnictwie — to przede wszystkim elektryfikacja trakcji, a także płynność ruchu pociągów oraz należyte wykorzystanie lokomotyw i wagonów. Poruszono także celowość przygotowania i wprowadzenia do eksploatacji odpowiednich lokomotyw elektrycznych (również akumulatorowych) do prac manewrowych na kolei.

mgr inż. Stanisław Bolewski