Loading

Realizacja zadań w służbie trakcji w I półroczu 1980 r.

mgr Inż .Jerzy Przewłocki
naczelnik Wydziału Eksploatacji Pojazdów Trakcyjnych
w Dyrekcji Trakcji MK

 

"Trakcja i Wagony" Nr 11-12/1980

 

UKD: 629.41:338.268"1980"

W I półroczu 1980 r. Polskie Koleje Państwowe przewiozły 545,1 min pasażerów (99,8% planu) oraz 244,3 min ton ładunków (99,3% planu). Stanowi to, w porównaniu do I półrocza 1979 r., wzrost przewozów pasażerów o 2,0% i ładunków o 9,9%.

Praca i wykorzystanie pojazdów trakcyjnych

W I półroczu 1980 roku praca pojazdów trakcyjnych wyniosła 323,47 min pojkm i była o 5% wyższa od pracy wykonanej w analogicznym okresie 1979 roku; zadania planowe zrealizowano w 100,3%.
Pracę wyrażoną w pojkm oraz procentowy udział poszczególnych rodzajów trakcji w I półroczu 1980 r., w porównaniu z planem i I półroczem roku ubiegłego, przedstawiono w tablicy 1. Wynika z niej, że udział nowoczesnych rodzajów trakcji w ogólnej pracy, trakcyjnej wyniósł już 85,8% (plan 85,4%), natomiast udział trakcji parowej zmalał do 14,2%.
Praca trakcyjna pojazdów wyrażona w btkm (tabl. 2) wyniosła w I półroczu 1980 r. 172,55 mld btkm i była wyższa o 10,3% od wyników I półrocza 1979 roku; zadania planowe zrealizowano w 101%.

Tablica 1
Praca trakcyjna w pojkm 

 

Rodzaj trakcji I półrocze
1979
wykonanie
1980
plan wykonanie
Parowa mln/pojkm 49,12 47,20 45,90
% udział 16,4 14,6 14,2
Elektryczna min pojkm 139,41 157,30 159,19
% udział 46,6 48,8 49,2
Spalinowa min pojkm 110,82 117,90 118,38
% udział 37,0 36,6 36,6
Ogółem min pojkm 299,35 322,40 323,47

Udział trakcji elektrycznej i spalinowej w pracy ogółem w btkm wyniósł 92,3% (plan 92,7%). Nieosiągnięcie planowego procentu udziału trakcji spalinowej w pracy ogółem, zostało spowodowane tym, że pierwsze dostawy liniowych lokomotyw spalinowych nastąpiły dopiero w drugiej połowie maja br.

Tablica 2
Praca trakcyjna w btkm 

Rodzaj trakcji I półrocze
1979
wykonanie
1980
plan wykonanie
Parowa mld btkm 15,14 13,20 12,60
% udział 9,7 7,7 7,3
Elektryczna mld btkm 90,88 101,20 104,44
% udział 58,1 59,3 60,5
Spalinowa mld btkm 50,32 56,20 55,51
% udział 32,2 33,0 32,2
Ogółem mld btkm 156,34 170,60 172,55

Tablica 3
Przebieg dobowy pojazdów trakcyjnych

Wyszczególnienie I półrocze
1979
wykonanie
1980
plan wykonanie
Przebieg dobowy w ruchu pasażerskim  
- parowozu 275,0 269,1 285,4
- lokomotywy elektrycznej 528,9 577,5 554,1
- lokomotywy spalinowej 370,6 379,3 386,7
- elektrycznych zespołów trakcyjnych 3000 V 422,9 437,1 417,2
- wagonu spalinowego 351,3 355,2 368,4
Przebieg dobowy w ruchu towarowym  
- parowozu 159,0 158,8 167,5
- lokomotywy elektrycznej 313,0 339,4 326,8
- lokomotywy spalinowej 254,9 261,9 258,2

 

Jednym z ważniejszych mierników, określających stopień wykorzystania pojazdów trakcyjnych jest ich przebieg dobowy (tabl. 3). Mimo osiągnięcia znacznej poprawy w stosunku do wykonania I półrocza 1979 r., we wszystkich rodzajach trakcji zarówao w ruchu pasażerskim, jak i towarowym (poza elektrycznymi zespołami trakcyjnymi), uzyskane wyniki w 1980 r. szczególnie trakcji elektrycznej w ruchu towarowym - są niższe od założeń NPSG.
W dalszym ciągu, podstawowymi przyczynami tego stanu są: zamknięcia torowe, wydłużone obroty lokomotyw, ograniczenia prędkości, przejmowanie pracy przez, trakcje nowoczesne na krótkich odcinkach linii.

Modernizacja trakcji

W I półroczu 1980 roku PKP otrzymały z dostaw przemysłu krajowego i importu 158 pojazdów trakcyjnych, w tym: 64 lokomotywy elektryczne, 55 lokomotyw spalinowych i 39 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Z dostaw lokomotyw elektrycznych 40% stanowiły lokomotywy podwójne o mocy 2 x 2000 kW.
Jednocześnie, w I półroczu 1980 r. skreślono z inwentarza: 29 parowozów, 12 lokomotyw elektrycznych, 24 elektryczne zespoły trakcyjne, 5 lokomotyw spalinowych i 2 wagony spalinowe.
Uwzględniając powyższe dostawy i skreślenia, struktura taboru trakcyjnego na dzień 30 czerwca 1980 roku przedstawiała się następująco: trakcja parowa - 25,8%, trakcja elektryczna - 29,6%, trakcja spalinowa - 44,6%.
W I półroczu 1980 r. oddano do eksploatacji 36 km nowo zelektryfikowanych linii kolejowych: Goleniów - Wysoka Kamieńska 30 km i Kutno - Florek 6 km.Po uwzględnieniu tych wielkości - długość linii zelektryfikowanych na dzień 30 czerwca 1980 r. wyniosła 6723 km, co stanowi ok. 29,2% sieci PKP.

Stan techniczny pojazdów trakcyjnych

Uzyskane wyniki miernika "% chorego taboru", mierzonego procentem taboru niesprawnego w odniesieniu do ilostanu rozporządzalnego w I półroczu 1980 r. w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 1979 r. i do planu 1980 r. - przedstawiono w tablicy 4.
W bieżącym roku osiągnięto dobre wyniki w tym zakresie, notując - poza lokomotywami . i wagonami spalinowymi - wyraźną poprawę zarówno w porównaniu z wynikami ubiegłego roku, jak również w stosunku do planu 1980 r.
W dalszym ciągu, ze względu na trudności naprawcze i materiałowe, niepokojąca jest sytuacja w zakresie stanu technicznego pasażerskich lokomotyw spalinowych. Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost liczby zamian pojazdów trakcyjnych w drodze: z 193 w I półroczu 1979 r. do 281 w 1980 r., tj. o 45,6%. Wzrost ten nastąrjił w trakcjach: spalinowej o 52,4% i elektrycznej o 47,4%.

Zużycie paliw i energii na cele trakcyjne

W I półroczu 1980 r. w trakcji parowej uzyskano w ruchu towarowym zużycie węgla w wysokości 46,83 kg na 1000 btkm (plan 46,81), w pracy pozapociągOwej 20,42 kg (plan 20,23), a w ruchu pasażerskim uzyskany wynik 86,04 kg jest lepszy od planu (86,84). Zmniejszenie miernika zużycia węgla w ruchu pasażerskim spowodowało, że w skali sieci PKP zaoszczędzono ogółem 690 ton węgla wagi rzeczywistej.

Tablica 4
Procent "chorego" taboru trakcyjnego .

Rodzaj pojazdów I półrocze
1979
wykonanie
1980
plan wykonanie
Parowozy 16,6 16,5 15,6
Lokomotywy elektryczne 15,5 11,5 10,6
Lokomotywy spalinowe 16,3 16,5 16,7
Elektryczne zespoły trakcyjne 16,6 10,5 9,6
Wagony spalinowe 30,0 26,5 31,3

 

W trakcji spalinowej uzyskano następujące wyniki: w ruchu pasażerskim - lokomotywy - 10,50 kg na 1000 btkm (plan 10,25); wagony - 10,22 kg (plan 10,72); w ruchu towarowym - 4,67 kg (plan 4,68); w pracy pozapociągo-wej - 2,43 kg (plan 2,41). Ogółem spowodowano przepał 668,8 ton oleju napędowego.Miernik zużycia energii elektrycznej w I półroczu 1980 r. wyniósł 20,36 kWh na 100Q btkm, wobec wielkości planowanej 20,30 kWh na 1000 btkm.

Bezpieczeństwo ruchu pociągów

W I półroczu 1980 r., w porównaniu do analogicznego okresu 1979 roku, uzyskano poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu, zmniejszając ogólną liczbę wypadków pociągowych o 4,1%. Poprawę uzyskano w kategoriach wypadków: przejechanie sygnału "Stój" o 9,1%, nieodpowiedniego stanu technicznego pojazdów trakcyjnych o 11,1%. Natomiast pogorszenie nastąpiło w kategorii przekroczenia dopuszczalnej oredkości iazdv o 50%.

Tablica 5
Wskaźnik uszkodzeń sieci trakcyjnej

Wyszczególnienie I półrocze
1979 1980
Wskaźnik uszkodzeń zależnych od sieci trakcyjnej 1,41 1,27
Wskaźnik uszkodzeń zależnych od taboru elektrycznego 1,13 0,90
Wskaźnik uszkodzeń niezależnych od służby trakcji 2,43 1,92
Wskaźnik uszkodzeń ogółem 4,97 4,09

Na zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu ma również wpływ awaryjność sieci trakcyjnej. Kształtowanie się wskaźnika uszkodzeń sieci, tj. liczby, uszkodzeń przypadającej na 100 torokm sieci trakcyjnej przedstawiono w tablicy 5. Z przedstawionych w niej danych wynika, że wskaźnik uszkodzeń ogółem zmniejszył się z 4,97 do 4,09, tj. o 17,7%. Nastąpiła poprawa we wszystkich grupach uszkodzeń. Największą poprawę zanotowano w dyrekcjach: Wschodniej (o 55%), Pomorskiej (o 44%) i Centralnej (o 38%); natomiast pogorszenie nastąpiło tylko w dwóch dyrekcjach: Południowej (o 10%) i Północnej (o 1,2%).

Zatrudnienie w zespole drużyn trakcyjnych

W I półroczu 1980 r. zespół drużyn trakcyjnych zmniejszył się o 0,51%. Wzrost zatrudnienia nastąpił tylko w trzech dyrekcjach: Wschodniej (o 2,2%), Pomorskiej (o 1,4%) i Śląskiej (o 0,8%); natomiast we wszystkich pozostałych DOKP zanotowano spadek zatrudnienia w tym zespole. Największe braki zatrudnienia w stosunku do potrzeb turnusowych występują w Dolnośląskiej, Zachodniej i Centralnej DOKP.
Według stanu na dzień 30 czerwca 1980 r. w skali sieci PKP brak było ok. 9% pracowników w zespole drużyn trakcyjnych. W następstwie ww. braków w zespole drużyn występuje utrzymywanie się na wysokim poziomie liczby godzin nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych w okresie 5 miesięcy 1980 r. (średnio na miesiąc) kształtowała się na poziomie 41,6 godzin. Jest to poziom wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,7 godziny.

Wnioski

W działalności służby trakcji w II półroczu br. konieczne jest skoncentrowanie wysiłków na tych zagadnieniach, w których nie osiągnięto odpowiednich wyników, a przede wszystkim na:
- poprawie stopnia wykorzystania pojazdów frakcyjnych,
- poprawie gospodarki paliwowo-energetycznej,
- dalszej poprawie stopnia bezpieczeństwa ruchu,
- zwiększeniu zatrudnienia w zespole drużyn trakcyjnych.