Loading

Status Kolejarza Honorowego Dawcy Krwi

"Trakcja i Wagony" Nr.1/1983

Społeczność kolejarska była już informowana, że Komisja Koordynacyjna ds. PCK przy Ministrze Komunikacji podjęła starania o zwiększenie przywilejów resortowych dla najbardziej wyróżniających się kolejarzy - honorowych dawców krwi. Przyjęliśmy założenie, zgodne z tendencjami Polskiego Czerwonego Krzyża, iż ofiarnym, zasłużonym i wieloletnim dawcom krwi, oddającym bezinteresownie swoją tkankę, by ratować nieznanych sobie bliźnich, należy się moralna satysfakcja.
Chcielibyśmy poinformować, że Minister Komunikacji, decyzją Nr CZ2-0891/1/82 z 31 maja 1982 r., ustanowił status Kolejarza Honorowego Dawcy Krwi. Jest to przepis precedensowy w całym kraju. Jednym aktem ujmuje dotychczasowe przywileje (z których tylko część miała swoje legislacyjne potwierdzenie) oraz stanowi nowe, które są dla kolejarza bardzo istotne i zarazem miłe. Ważne w tym wszystkim jest to, że "Status" podnosi rangę honorowego dawcy krwi, nie dewaluując znaczenia przywileju.
Podajemy pełne brzmienie decyzji Ministra Komunikacji. Zostanie ona, zgodnie z zasadami prawnymi, ogłoszona w "Dzienniku Urzędowym MK". W dalszej kolejności zostaną ogłoszone przepisy wykonawcze.
Dzieląc radość z zainteresowanymi, żywimy zarazem przekonanie, że wyrażone "Statusem" uznanie honorowym dawcom krwi spowoduje jednocześnie znaczne upowszechnienie działania "Kolejarskiej Służby Krwi" - jak dotąd zawsze cieszącej się najlepszą opinią.

dr Andrzej Fersten

Decyzja Ministra Komunikacji z dnia 31.05.1982 r. w sprawie ustanowienia statusu Kolejarza Honorowego Dawcy Krwi

W celu wyrażenia szczególnego uznania Honorowym Dawcom Krwi w dziele urzeczywistniania najszczytniejszych idei humanitarnych oraz mając na względzie potrzebę rozwoju Kolejarskiej Służby Krwi, postanawia się co następuje:
1. Ustanawia się status Kolejarza Honorowego Dawcy Krwi.
2. Statusem Kolejarza Honorowego Dawcy Krwi są objęte osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe i innych przedsiębiorstw resortu komunikacji, objętych kolejową opieką lekarską, zrzeszone w Kolejarskich Klubach Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, które:
1) oddają honorowo krew co najmniej dwa razy w ciągu roku,
2) aktywnie propagują ruch honorowego krwiodawstwa,
3) zjednują dla ruchu honorowego krwiodawstwa nowych honorowych dawców krwi,
4) odznaczają się nienaganną postawą etyczną i zawodową.
3. Kolejarzowi Honorowemu Dawcy Krwi przyznaje się prawo do:
1) korzystania poza kolejnością ze świadczeń kolejowej służby zdrowia,
2) pobytów kondycyjnych i klimatyczno-wypoczynkowych w sanatoriach kolejowych w ramach urlopu wypoczynkowego,
3) pierwszeństwa w uzyskiwaniu przydziału wczasów wypoczynkowych - jeżeli jest wyróżniony co najmniej Srebrną Odznakę Honorowego Dawcy Krwi,
4) bezpłatnych wczasów wypoczynkowych oraz wczasów wypoczynkowych ze zniżką 50% dla członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - jeżeli jest wyróżniony co najmniej Złotą Odznaką Honorowego Dawcy Krwi,
5) bezpłatnych wczasów wypoczynkowych dla członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - jeżeli oddał honorowo co najmniej 10 litrów krwi.
4. Kolejarzowi Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:
1) wyróżnienia resortowymi odznakami honorowymi "Przodujący Kolejarz" i "Za Zasługi dla Transportu PRL" (wszystkich stopni), przyznawanymi na wniosek właściwego Zarządu Służby Zdrowia DOKP w uzgodnieniu z jednostką macierzystą kandydata, z okazji "Dni Honorowego Krwiodawstwa",
2) bezpłatne przejazdy w pierwszej klasie pociągu osobowego, pospiesznego relacji krajowej - jeżeli jest wyróżniony Odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia - w okresie służby czynnej,
3) dożywotnio bezpłatne przejazdy w dowolnej klasie pociągu osobowego, pospiesznego relacji krajowej - jeżeli jest wyróżniony Odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia oddal honorowo co najmniej 25 litrów krwi.
5. Naczelny Dyrektor Kolejowej Służby Zdrowia w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi ustali tryb wnioskowania i przyznawania odznak resortowych oraz wydawania biletów, o których mowa w ust. 4.
6. Decyzja obowiązuje od dnia powzięcia.
7. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Komunikacji CZ-0891/1/82.